Vierde Onderwijsconferentie FGw op 3 december 2019

Videoverslag: Kijk hier de keynote presentaties terug

Van kennis delen naar kennis bouwen

Bij de DocenTENkamer van de Faculteit der Geesteswetenschappen staat het delen van kennis centraal. Alweer onze vierde Onderwijsconferentie wijden wij dan ook graag aan kennisdeling in het onderwijs en het grote belang hiervan. Want hoe meer kennis we met elkaar delen, hoe ‘rijker’ we worden. Kennisdeling is meer dan het uitwisselen van informatie. Maar wat omvat het nog meer? En hoe kunnen wij als docenten op inspirerende manieren elkaars kennis gebruiken om aan nieuwe kennis te bouwen? Studenten delen hun kennis ook; hoe kunnen wij hen op de beste manier helpen om hun kennis onderling te delen? Keynote sprekers zijn Peter van Baalen, hoogleraar Information Management and Digital Organisation, en Laura van den Ouden, trainer op het gebied van activerende didactiek. Zij nemen ons mee in de wereld van kennisdeling. Hierna volgen posterpresentaties met succesvolle voorbeelden van pilots die onder meer uitgevoerd zijn tijdens het project ‘Activerende werkvormen en blended learning’. Op deze kennismarkt is volop gelegenheid voor het uitwisselen van ervaring uit de onderwijspraktijk.

Programma

13.15 uur Opening
Keynote Peter van Baalen, Hoe leerde Einstein fietsen? Po
Keynote Laura van den Ouden, Activerende werkvormen ontwerpen?
15.00 uur Posterpresentaties
16.30 uur Presentatie Teaching & Learning Centre van de faculteit
17.15 uur Borrel

Doelenzaal Universiteitsbibliotheek

Korte schets van de keynote van Peter van Baalen

Hoe leerde Einstein fietsen? Over kennis en kennisdelen binnen de universiteit.

Sinds kort is kennisdelen een belangrijk aandachtspunt binnen de UvA. Het is zelfs één van de pijlers van de nieuwe Teaching and Learning Centres (TLC). Er bestaan echter nog veel misvattingen over kennisdelen en de rol die technologie hierbij speelt. Veel van deze misvattingen berusten onjuiste aannames over wat kennis is en hoe kennis ontstaat. Verder is vaak niet duidelijk wanneer er kennis wordt gedeeld.

In mijn bijdrage wil ik ingaan op het vraagstuk van kennisdelen binnen de universiteit en in de concrete onderwijssituaties. Ik zal eerst ingaan op de vragen wat kennis is en of kennisdelen, gelet op de aard van kennis, überhaupt mogelijk is. Aan de hand van Michael Polanyi’s begrip tacit knowledge en zijn uitspraak “all knowledge is either tacit or rooted in tacit knowledge” bespreek in de gevolgen die dit heeft voor de rol van informatie en het gebruik van technologie om kennis te delen. k zal verder aangeven dat kennis contextgebonden en kennisdelen relationeel van aard zijn. Vanuit dit perspectief ga ik in op de verschillen in kennisdelen binnen de universiteit en in onderwijssituaties.

Doelenzaal UB, 13.00 – 18.00 uur